Dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy biorący udział w Projekcie nawiązują współpracę z pracownikami naukowo – dydaktycznymi, których przedmiotem badań bądź pracy są zagadnienia związane z OZE i ZTE. Współpraca polega na 4 – miesięcznym stażu naukowca w firmie przedsiębiorcy, w czasie którego poznaje on strukturę i sposób funkcjonowania firmy. Owocem współpracy i wymiany wiedzy jest wypracowanie i wdrożenie przez naukowca przynajmniej jednego innowacyjnego rozwiązania w przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorca wydeleguje także pracowników, którzy odbędą 4 – miesięczne staże (płatne ze środków EFS) w jednostkach naukowych. Staże realnie podniosą kompetencje pracowników i pozwolą na nabycie wiedzy możliwej do wykorzystania w firmie przedsiębiorcy.

Pracownicy przedsiębiorcy odbędą również bezpłatne szkolenia przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny OZE i ZTE.

Szkolenia przeprowadzane będą w godzinach popołudniowych lub w weekendy tak, by nie kolidowały z obowiązkami pracowniczymi.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Projekcie mogą uczestniczyć przedsiębiorcy:

- prowadzący działalność gospodarczą (posiadający jednostkę organizacyjną) na terenie województwa opolskiego,
- z branży Odnawialnych Źródeł Energii i/lub Zielonych Technologii,
- mikro, małe, średnie lub duże, którego definicja jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 800/2008 z dnia 6.08.2008 r.,
- którzy przyjmą na 4 – miesięczny staż pracownika naukowo – dydaktycznego.

KORZYŚCI

- bezkosztowy udział w Projekcie,
- wdrożenie w firmie innowacyjnego rozwiązania,
- podniesienie konkurencyjności firmy na rynku,
- nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń z naukowcami
- możliwość kontynuacji współpracy z naukowcami także po zakończeniu Projektu,
- podniesienie poziomu wiedzy pracowników poprzez udział w stażach i szkoleniach.

DOKUMENTY

Dokumenty do wypełnienia przez przedsiębiorcę oraz Regulamin udziału w Projekcie dostępne są w zakładce DO POBRANIA.